شرایط فروش

 بروزرساني 92/12/10

 فروش نقدی

110 چهار سیلندر

200.000.000

315 هاچ بک

380.000.000

315 صندوقدار

380.000.000

530

400.000.000

X33

630.000.000

e

 

شرایط فروش اقساطیX33

 

نوع خودرو

پیش پرداخت

مدت بازپرداخت

تعدادچک هرسه ماه

نرخ بهره

مبلغ هرچک

X33

315.000.000

12ماهه

4 فقره چک 3 ماهه

0%

81.149.000

18 ماهه

6 فقره چک 3 ماهه

10%

60.142.000

24 ماهه

8 فقره چک 3 ماهه

13%

47.446.000

 

شرایط فروش اقساطی 36 ماهه X33

نوع خودرو

پرداخت اولیه

دوره پرداخت

مبلغ هرچک

زمان تحویل

نرخ بهره

X33

189.000.000

94.500.000یک فقره چک 3 ماهه

6فقره چک 6ماهه

80.719.000

15 روزه

16%

             

 

 

 

شرایط پیش فروش530

 

پیش پرداخت

سود مشارکت

سود انصراف

مدت بازپرداخت

تعداد چک

نرخ بهره

میزان تسهیلات

زمان تحویل

 

160.000.000

25%

21%

12 ماهه

2فقره چک 6ماهه

0%

50%قیمت خودرو

خرداد93

18 ماهه

3فقرچک 6 ماهه

5%

24 ماهه

4فقره چک 6ماهه

10%

                   

 

 

شرایط پیش فروش 315

پیش پرداخت

سود مشارکت

سود انصراف

مدت باز پرداخت

تعداد چک

نرخ بهره

میزان تسهیلات

زمان تحویل

150.000.000

25%

21%

21%

2فقره چک 6ماهه

0%

50%قیمت خودرو

 

اردیبهشت93

18 ماهه

3فقرچک 6 ماهه

5%

24 ماهه

4فقره چک 6ماهه

10%

 

 

 

 

شرایط پیش فروش 110

پیش پرداخت

سود مشارکت

سود انصراف

مدت بازپرداخت

تعداد چک

نرخ بهره

میزان تسهیلات

زمان تحویل

80.000.000

25%

21%

12 ماهه

2فقره چک6 ماهه

0%

50% قیمت خودرو

خرداد93

18 ماهه

3فقره چک 6ماهه

5%

24 ماهه

4فقره چک 6ماهه

10%